Voore Noorteküla

Noorteküla projekti tutvustus

 

Voore noorteküla otsustati omal ajal rajada selleks, et tuua piirkonda juurde ettevõtlikke noori inimesi. Voore paisjärve ääres asuva 7 ha suuruse maa-ala detailplaneering algatati 2006. aastal ja see kinnitati 2008. aastal. Noorteküla jagati 32 krundiks pindalaga 998 kuni 4300 ruutmeetrit. Tänaseks on Voore Noorteküla elamukruntide jaoks välja ehitatud vee- ja kanalisatsioonitorustik, juurdepääsuteed ja puurkaev ning Eesti Energia rajas Voore noorteküla alale ka uue alajaama.


Nime poolest on tegemist küll noortekülaga, aga tegelikult pole sinna elama asuvatele inimestele vanusepiiranguid seadnud seega vabadele kruntidele võivad hoonestusõiguse seadmise avalduse esitada kõik huvilised olenemata vanusest ja perekonnaseisust. Krundid, mis on tänasel päeval pakkumises, on vahemikus 998 kuni 2332 ruutmeetrit. Krundid asuvad alal, mille suhtes kehtib 2008. aastal koostatud „Saare valla Voore küla noorteküla detailplaneering“. Detailplaneering näeb ette krundile poolteisekorruseliste viilkatusega üksikelamu ja majapidamishoone ehitamist.


Hoonestusõigus seatakse 50-ks aastaks ning hoonestusõiguse tasu oleneb krundi suurusest. Taotlus elamule ehitusloa väljastamiseks peab olema Mustvee Vallavalitsusele esitatud hiljemalt 1 aasta jooksul arvates hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse. Elamu peab olema valmis 4 aasta jooksul arvates ehitusloa väljastamisest, kuid mitte hiljem kui 5 aasta jooksul arvates hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse.


Noortekülla elama asuval isikul on võimalus kahe aasta jooksul pärast elamule kasutusloa saamist krunt endale tasuta saada kui ta 5 aasta jooksul hoonestusõiguse lepingu sõlmimisest jõuab valmis ehitada kinnistule elamu ning taotleda sellele kasutusloa ning isiku rahvastikuregistri järgne elukoht on elamule kasutusloa andmise ajal ja samuti kinnisasja omandamise hoonestusõiguse lepingu sõlmimise ajal hoonestusõigusega koormatud omandatava kinnistu asukoht.

 

Mustvee Vallavalitsus

 

Tartu 28, Mustvee linn, Mustvee vald, 49603

 

E-post: info@mustvee.ee

 

Arendusspetsialist: Piret Kaur

Telefon: +372 536 4400